Asp.Net CheckBoxList ve RadioButtonList

CheckBoxList: CheckBox’ların bir araya toplanmış halidir. Bu sayede tüm CheckBox’lara tek bir yerden ulaşabiliriz. Küçük bir örnek yapacak olursak. Öncelikle boş bir proje sayfası açalım. İçine birer adet CheckBoxlist, Label ve Button sürükleyelim. CheckBoxList’e üstüne tıklayıp “Edit items” seçeneği seçip biraz eleman ekleyelim. Sonra Button’a çift tıklayıp click eventine aşağıdaki kodu yapıştıralım.

protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text="";
for (int i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++)
{
if (CheckBoxList1.Items[i].Selected) {
Label1.Text += CheckBoxList1.Items[i].Text + " " + CheckBoxList1.Items[i].Value +"<br //>";
}
}
}
CheckBoxList1.Items.Count // Listedeki CheckBox sayısını verir
CheckBoxList1.Items[i].Selected // i. eleman seçili ise "true" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Text // i. elemanın "Text" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Value // i. eleamnın "Value" değerini döndürür
RepeatColumns // Tekrar edecek sütun sayısı
RepeatDirection // Listenin yatay mı dikey olacağını belirler
RepeatLayout // Listenin dizilişinin belirler. Tablo, birbirini takip eden, başında sıra numarası yada başında <li> etiketi ekler.
RadioButtonList // CheckBoxList’den farklı olarak tek seçim yapabildiğimiz için seçimin hangisi olduğu direk “RadioButtonList1.SelectedIndex” komutu ile alabiliriz. Kullanılım olarak anket yada quiz projelerinde çok kullanışlıdır.

 

Asp.Net Checkbox ve Radiobutton Kullanımı

CheckBox: Asp.Net kontrollerinin standart özelliklerinin dışında “Checked” özelliği bulunur. Bu sayede çoklu seçim gereken yerlerde kullanılabilinir.

RadioButton: CheckBox’ın tüm özelliklerini barındırır ayrıca GroupName özelliği bulunur. Bu özellik sayesinde aynı grupta bulunan RadioButton’lardan sadece birini seçebiliriz.

Asp.Net DropDownList Kullanımı

Açılır liste şeklinde seçim yapmak için kullanılır. Hem veri tabanı bağlantılarında, hem de normal ugulamalarda kullanabileceğimiz bir kontroldür. DropDownList’in en önemli özellikleri AutoPostBack ve DataSourceID özellikleri diyebiliriz. Bu iki özelliği bir arada kullanabileceğimiz küçük bir uygulama yapalım.

Resimli anlatım: Okumaya devam et “Asp.Net DropDownList Kullanımı”

Asp.Net HyperLink Kullanımı

ImageButton ve LinkButton’un karışımı denebilir. Fakat HyperLink kontrolü için arka planda fonksiyon (script) yazamıyoruz. Htmlde bildiğimiz <a> tag’i yerine kullanırız. İster resim ister metin şeklinde kullanabiliriz. Resim olarak kullanmak istersek ImageUrl özelliğine göstermek istediğimiz resmin linkini yazarız. Metin olarak kullanmak istiyorsak Text özelliğine istediğimiz metni yazarız. Ayrıca arama motoru optimizasyonu (seo) için ToolTip özelliğine yazdığımız metin, site html olarak derlendiğinde metnin “title”ı olarak atanır.

Asp.Net Button Kullanımı

Windows’tan alışık olduğumuz basma özelliğine sahip buton türüdür. Buttonda AutoPotBack özellği True durumdadır  vee değiştirilemez. Ama istenirse OnClientClick özelliği kullanılarak Client tabanlı scriptlerin tetiklenmesi sağlanabilir. Button’un htmldeki karşılığı <input type=submit>’tir. Labelde kullandığım özellikler burdada geçerlidir. Şimdi küçük bir button uygulaması yapalım.

“File/New/Web Site” dedikten sonra projemize bir isim veriyoruz, ben “button” dedim. Sağ tarafta “Solution Explorer” kısmında proje dosyalarımız sıralandı. Ana projemiz yani “buttton” a sağ tıklayıp “Add/Web Form”a tıkladıktan sonra gelen pencere sayfa adını yazıyoruz. Şimdlik isim vermeye gerk yok default desek yeter.
Sayfaya birer Button,TextBox ve Label sürükleyip bırakın. Ardında Button’un üzerinee çift tıklayarak button’un “click” eventine gidelim ve aşağıdaki kodu yazalım: Okumaya devam et “Asp.Net Button Kullanımı”

Asp.Net TextBox Kullanımı

Kullanıcıdan veri giriş yapabildiğimiz kontroldür. Genel kullanım olarak üye giriş, üye kayıt, şifr doğrulama, arama yapmada yaygın olarak kullanılır. Textbox’ın htmldeki karşılığı <input type=Text>’dir. Label için belirtiğim tüm özellikler Textbox içinde geçerlidir. Ayrıca diğer özellikleri:
AutoPostBack: True değeri seçilirse, yapılan her işlem server tarafına yollanır. Standart değeri False’tur.
Enable: False değeri seçilirse hiçbir işlem yapılamaz (Veri girişi, veri kopyalama,yapıştırma). Standart değeri True’dur
ReadOnly: True değeri girilmiş ise sadece okumaya izin verir, veri girişi yapamazsınız. Enable’dan farklı olarak kopyalama yapabiliriz. Standart değeri False’tur
MaxLength: Metin kutusuna girilicek max karakter sayısıdır.
TextMode: 3 Farklı değeri vardır. SingleLine, tek satır kullanabiliriz. Multiline, Çoklu satır kullanabiliriz. Password, yazılan karakterler * şeklinde gözükür şifre giriş için kullanılır. Standart değeri SingleLine’dır.
Rows-Columns: Multiline özelliği durumunda geçerlidir, satır ve sütun sayısını belirler.

Extra: Bu kontrol özellikler kısmanda yok
autocomplete:

<asp:TextBox ID="tbl_akif" runat="server"  autocomplete="off"></asp:TextBox>

şeklinde yazarsanız metin kutusunda daha önce yazdığınız metin altta çıkmaz.

Asp.Net Label Kullanımı

Bu kontrolün fazla bir özelliği yoktur denilebilir. Genel olarak siteye giren kullanıcılara html kodu içermeyen mesajlar iletmek için kullanılır. Örneğin çevrim içi sayısı, copyright 2012 … Label aslında htmlde kullandığımız tagidir.

Burda bilmeniz gerekenler:

BackColor: Kontorlün arka rengi
BorderColor: Kontrolün etrafındaki çizginin rengi
BorderStyle: Kontolün border stili
Border Width: Border kalınlığı
CssClass: Kontol için css doyamızda ayrıca bir özellik yanımlayabiliriz
Font: Kontrol Yazı özellikleri
ForeColor: Yazı Rengi
Height: Kontrolün yüksekliği
Text: Kontrolde ziyaretçilerin okuyacağı metin
ToolTip: Kontolün üstüne gelince imleçte beliren açıklama
Visible: Kontrolün görünürlüğü, True olursa kullancılar görebilir
Width: Kontrolün genişliği

Asp.net Giriş

Asp.net’te proje yapmamız için öncelikle Visual Studio gerekiyor. Sonra giriş bilgisi için aşağıdaki genel bilgiyide bilmeniz gerekiyor

Net Framework Nedir ?

ASP. NET : İnternet üzerinde kullanılmak üzere Microsoft’un geliştirdiği programlama yöntemidir. .NET Framework ASP.NET’in temel yapısıdır.

Bu yapıların içinde;

XML Web Services ve XML Web Application programlama modeli olarak kullanılır. Microsoft Passport gibi servisler Web servis uygulamalarına örnek teşkil eder ve uygulama ile kullanıcı arasında güvenli bir blok oluşturur.

.NET Enterprise Servers; Windows 2000-2003-2008 Server, SQL 2000,2005,2008 ve BizTalk Server’ın bir arada uyumlu çalışmasını sağlar. Ayrıca XML Web Services ve Application’ların yönetimini de içerir. Visual Studio gibi Developer Tools’lar ile Web Servisler, Windows ve Web Application’lar oluşturulur.

Windows XP gibi client ve Microsoft Word gibi programlarla bu yapı etkin bir şekilde kullanılır.

Özet olarak; .NET Framework yapısı; uygulama ve Web servislerin oluşturulmasını, çalıştırılmasını sağlar. Bu uygulamaların aynı ortamda çalışmasına da destek verir.

İki temel yapıdan oluşur;

Common Language Runtime ve Class Library . Bu temel yapılar birden fazla dilin aynı ortamda çalışmasını ve aynı class kütüphanelerini kullanmasını sağlar.

ASP.NET Nedir ?

.NET Framework yapısı üzerinde Web uygulamaları geliştirmek için yapılan programlamadır. Program geliştiriciler, yıllardır ASP kullanarak web sayfaları oluşturabiliyorlardı. ASP’nin en büyük avantajı, dinamil sayfalar oluşturmak idi. ASP.NET , ASP’nin geliştirilmiş halidir. Ve bu tür web sayfaları oluşturmak ASP.NET ile çok daha kolaydır. Ayrıca ASP.NET; XML Web Servis’lere destek vererek client, uygulama ve diğer Web Servisler arasında bilgilerin dağıtılmasını sağlar.

ASP.NET içinde Framework ile bir çok hazır fonksiyonu ASP.NET ile kullanma şansı verir. Proje bazlı web sayfaları geliştirmek yerine, bağımsız sayfalar oluşturmak mümkündür.

ASP.NET ‘in dinamik derleme motoru sayesinde Assembly içindeki tüm dosyaları, diğer sürümlerinde olduğu gibi derlememize gerek yoktur. Oluşturulan bir web sitesine ait bir sayfada değişiklik yaptığınızda tüm projeyi yeniden derlemenize gerek yoktur. Sadece değişikliğe uğrayacak sayfada gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, bu dosyayı Web Server’a upload etmeniz yeterlidir.

Bugünden itibaren düzenli olarak Asp.Net konuları anlatmaya çalışacağım. Umarım aksatmam 😀

Asp.Net TextBox Kod Hatası

Asp.Nette TextBoxın içine php, javascript gibi kod yazıldığında muhtemelen aşağıdaki gib bir hata çıkacaktır.

A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client

Description: Request Validation has detected a potentially dangerous client input value, and processing of the request has been aborted. This value may indicate an attempt to compromise the security of your application, such as a cross-site scripting attack. To allow pages to override application request validation settings, set the requestValidationMode attribute in the httpRuntime configuration section to requestValidationMode=”2.0″. Example: <httpRuntime requestValidationMode=”2.0″ />. After setting this value, you can then disable request validation by setting validateRequest=”false” in the Page directive or in the <pages> configuration section. However, it is strongly recommended that your application explicitly check all inputs in this case. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153133

Exception Details: System.Web.HttpRequestValidationException: A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client ….

Çözümümüz Web.config kısmında <system.web> taginin arasına aşağıdakileri ekleyiniz.

    <httpRuntime requestValidationMode="2.0" />
    <pages validateRequest="false" />

umarım yararlı olmuştur.