Asp .Net MVC – Dinamik Tablo Oluşturma

@model IEnumerable<object>

@{
  string[] includTypes = new string[]
  {
    "System.Boolean",
    "System.Byte",
    "System.SByte",
    "System.Char",
    "System.Decimal",
    "System.Double",
    "System.Single",
    "System.Int32",
    "System.UInt32",
    "System.Int64",
    "System.UInt64",
    "System.Int16",
    "System.UInt16",
    "System.String"
  };
  var first = Model.FirstOrDefault();
  if (first != null)
  {
    var firstProps = first.GetType().GetProperties();
    string tableId = "table" + first.GetType().Name;

    <table id="@tableId"
        data-show-columns="true"
        no-records-found="false"
        data-pagination="true"
        data-search="true">
      <thead>
        <tr>
          @foreach (var pInfo in firstProps)
          {
            if (pInfo != null && includTypes.Any(m => m == pInfo.PropertyType.FullName))
            {
              var translate = ContextResource.ResourceManager.GetString(pInfo.Name);
              translate = string.IsNullOrWhiteSpace(translate) ? pInfo.Name : translate;
              var visible = pInfo.Name.EndsWith("Id") ? "false" : "true";
              <th data-field="@pInfo.Name" data-visible="@visible"> @translate</th>

            }
          }
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach (var item in Model)
        {
          var props = item.GetType().GetProperties();

          <tr>
            @foreach (var pInfo in props)
            {
              if (pInfo != null && includTypes.Any(m => m == pInfo.PropertyType.FullName))
              {
                var value = pInfo.GetValue(item, null);
                if (value != null)
                {
                  <td>@value.ToString()</td>
                }
                else
                {
                  <td>-</td>
                }

              }
            }
          </tr>
        }
      </tbody>
    </table>
   }
}

 

Önerilen table scripti : http://bootstrap-table.wenzhixin.net.cn/

C# Entity Mapping

  public static class EntityMapping
  {
    public static TToEntity To<TFromEntity, TToEntity>(TFromEntity fromEntity) where TToEntity : new()
    {
      var fromProperties = fromEntity.GetType().GetProperties();

      var mappingModel = new TToEntity();

      var toPropertyies = mappingModel.GetType().GetProperties();

      foreach (var toProperty in toPropertyies)
      {
        var propertyInfo = fromProperties.FirstOrDefault(m => m.Name == toProperty.Name);
        if (propertyInfo != null)
        {
          var value = propertyInfo.GetValue(fromEntity, null);
          if (value != null)
          {
            toProperty.SetValue(mappingModel, value);
          }
        }
      }
      return mappingModel;
    }

    public static List<TToEntity> To<TFromEntity, TToEntity>(List<TFromEntity> fromEntities) where TToEntity : new()
    {
      var mappingModels = new List<TToEntity>();

      foreach (var fromEntity in fromEntities)
      {
        mappingModels.Add(To<TFromEntity, TToEntity>(fromEntity));
      }
      return mappingModels;
    }
  }

C# WebRequest ile nesne post etme

C# ile istediğim nesneyi direk post edebileceğim hazır bir kütüphane bulamadığım için buraya yazıyorum. Şuan eksikleri var.Güncellenecektir.

 protected List<TEntity> HttpRequestGetList<TEntity>(object data, string url, string method = "POST")
    {
      try
      {
        string parameters = GenerateParameters(data);

        if (method == "GET" && data != null)
        {
          url += "?" + parameters;
        }

        var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        httpWebRequest.Method = method;

        if (method == "POST" && data != null)
        {
          CookieContainer cookies = new CookieContainer();
          httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
          httpWebRequest.CookieContainer = cookies;
          httpWebRequest.ContentLength = parameters.Length;

          StreamWriter requestWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream());
          requestWriter.Write(parameters);
          requestWriter.Close();
        }

        HttpWebResponse response = httpWebRequest.GetResponse() as HttpWebResponse;
        if (response == null) return new List<TEntity>();

        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          if (responseStream == null) return new List<TEntity>();

          StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
          string readToEnd = reader.ReadToEnd();

          return JsonConvert.DeserializeObject<List<TEntity>>(readToEnd);
        }
      }
      catch
      {
        return new List<TEntity>();
      }
    }

    protected TEntity HttpRequestGetEntity<TEntity>(object data, string url, string method = "POST") where TEntity : new()
    {
      try
      {
        string parameters = GenerateParameters(data);

        if (method == "GET" && data != null)
        {
          url += "?" + parameters;
        }

        var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        httpWebRequest.Method = method;

        if (method == "POST" && data != null)
        {
          CookieContainer cookies = new CookieContainer();
          httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
          httpWebRequest.CookieContainer = cookies;
          httpWebRequest.ContentLength = parameters.Length;

          StreamWriter requestWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream());
          requestWriter.Write(parameters);
          requestWriter.Close();
        }

        HttpWebResponse response = httpWebRequest.GetResponse() as HttpWebResponse;
        if (response == null) return new TEntity();

        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          if (responseStream == null) return new TEntity();

          StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
          string readToEnd = reader.ReadToEnd();

          return JsonConvert.DeserializeObject<TEntity>(readToEnd);
        }
      }
      catch
      {
        return new TEntity();
      }
    }

    private string GenerateParameters(object obj, string prefix = "")
    {
      if (obj == null)
        return "";

      string parameters = "";
      var propertyInfos = obj.GetType().GetProperties();
      foreach (PropertyInfo pInfo in propertyInfos)
      {
        var val = pInfo.GetValue(obj, null);
        if (val != null)
        {
          if (pInfo.PropertyType.IsArray)
          {
            if (val.GetType().IsArray)
            {
              Array list = val as Array;
              if (list != null)
              {
                for (int i = 0; i < list.Length; i++)
                {
                  parameters += prefix + pInfo.Name + "[" + i + "]=" + list.GetValue(i) + "&";
                }
              }
            }
          }
          else if (pInfo.PropertyType.IsClass && pInfo.PropertyType.Name != "String")
          {
            parameters += GenerateParameters(val, pInfo.Name + ".") + "&";
          }
          else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(val.ToString()))
            parameters += prefix + pInfo.Name + "=" + val + "&";
        }
      }

      return string.IsNullOrWhiteSpace(parameters) ? "" : parameters.Substring(0, parameters.Length - 1);
    }

 

c# türkçe karakter replace

    public string StringReplace(string text)
    {
      text = text.Replace("İ", "I");
      text = text.Replace("ı", "i");
      text = text.Replace("Ğ", "G");
      text = text.Replace("ğ", "g");
      text = text.Replace("Ö", "O");
      text = text.Replace("ö", "o");
      text = text.Replace("Ü", "U");
      text = text.Replace("ü", "u");
      text = text.Replace("Ş", "S");
      text = text.Replace("ş", "s");
      text = text.Replace("Ç", "C");
      text = text.Replace("ç", "c");
      text = text.Replace(" ", "_");
      return text;
    }

Bazı durumlarda (link oluşturmada, dosya yüklemede…) türkçe karakterleri çevirmemiz gerekebilir. Başka değiştirmeniz gereken karakter olursa ekleme yaparsınız artık.

DataTable veriyi SelectList’e aktarma

public SelectList ToSelectList(DataTable table, string valueField, string textField)
{
var list = (from DataRow row in table.Rows
                select new SelectListItem()
                {
                  Text = row[textField].ToString(),
                  Value = row[valueField].ToString()
                }).ToList();
return new SelectList(list,"Text","Value")
}

ToSelectList içine listeye çevirmek istediğiniz tabloyu ve gerekli sütun isimlerini yolladıktan sonra metot size SelectList tipinde veri geri dönecektir.

Asp. NET MVC’de View kısmında dropdownlist i doldurmak istiyorsanız da Controller kısmında SelectListi bir ViewBag.ProductClass’a atın view kısmında @Html.DropDownList(“ProductClass”) şeklinde çağırın.